- Art Gallery -

Teshik Tash Child

Teshik Tash Child, Photo: Michael Lahanas

Images