Κορεσμένοι μονοσθενείς αιθέρες


Οι κορεσμένοι μονοσθενείς αιθέρες αποτελούν ομώνυμη ομόλογη σειρά των οργανικών ενώσεων

Οι ενώσεις της ομάδας αυτής προκύπτουν θεωρητικά από τις αλκοόλες όταν αντικαθίσταται το άτομο του Η του υδροξυλίου από ένα άλλο αλκύλιο R.

Η ομόλογη σειρά αυτή έχει γενικό μοριακό τύπο: CmH2m+1-Ο-CkH2k+1

(Όπου m,k=1,2,...) ή ποιό συνεπτυγμένα R-O-R΄.

Αν όμως m+k=n (και n, ο ολικός αριθμός των ατόμων του άνθρακα) τότε η συνεπτυγμένη μορφή του τύπου θα είναι: Cm+kH2(m+k)+2Ο, → CnHn+2Ο (και όπου n=2,3..).

Δείτε επίσης

* Οργανική ένωση

Χημεία

Από τη ελληνική Βικιπαίδεια http://el.wikipedia.org . Όλα τα κείμενα είναι διαθέσιμα υπό την GNU Free Documentation License