Ομόλογη σειρά


Ομόλογη σειρά ονομάζεται το σύνολο εκείνων των οργανικών ενώσεων για τις οποίες ισχύουν τα εξής:

* Παριστάνονται με τον ίδιο γενικό μοριακό τύπο (ΓΜΤ)

* Κάθε μέλος διαφέρει από το αμέσως προηγούμενο ή από το αμέσως επόμενο κατά μια ομάδα του μεθυλενίου, -CH2-.

* Όλα τα μέλη έχουν ανάλογη σύνταξη (ίδιο τρόπο σύνδεσης των ατόμων και τους ίδιους δεσμούς) και περιέχουν την ίδια χαρακτηριστική ομάδα με αποτέλεσμα να έχουν όμοιες χημικές ιδιότητες και κοινές μεθόδους παρασκευής.

Οι χημικές ομόλογες σειρές αποτελούν απλούστερη ταξινόμηση των χημικών τάξεων κυρίως για λόγους ευκολίας και μελέτης αυτών.

Χημικές ομόλογες σειρές

1. Αλκάνια ή Παραφίνες (κορεσμένοι υδρογονάνθρακες).

2. Αλκένια ή Ολεφίνες (ακόρεστοι υδρογονάνθρακες με ένα διπλό δεσμό).

3. Αλκίνια (ακόρεστοι υδρογονάνθρακές με ένα τριπλό δεσμό)

4. Αλκαδιένια (ακόρεστοι υδρογονάνθρακες με 2 διπλούς δεσμούς).

5. Αλκυλαλογονίδια

6. Κορεσμένες μονοσθενείς αλκοόλες

7. Κορεσμένοι μονοσθενείς αιθέρες

8. Κορεσμένες μονοσθενείς αλδεϋδες

9. Κορεσμένες μονοσθενείς κετόνες

10. Κορεσμένα μονοκαρβονικά οξέα

11. Εστέρες κορεσμένων οξέων

12. Κορεσμένες μονοσθενείς αμίνες και

13. Κορεσμένα μονοσθενή νιτρίλια

Χημεία

Από τη ελληνική Βικιπαίδεια http://el.wikipedia.org . Όλα τα κείμενα είναι διαθέσιμα υπό την GNU Free Documentation License