Γεωχημεία


Γεωχημεία, Geochemistry


Κλάδος της Χημείας και της Γεωλογίας.

Γενικά

Επιστήμη που ερευνά την κατάσταση των χημικών στοιχείων, αυτών που υπάρχουν μέσα στο φλοιό της γης και γενικότερα στη γήινη σφαίρα. Δηλαδή την ιστορία των φαινομένων, τα οποία παρουσιάζουν τα χημικά στοιχεία στη γη και τη διανομή τους στο χρόνο και το χώρο. Διαφέρει από την ορυκτολογία, που μελετάει την ιστορία των ενώσεων των χημικών στοιχείων (μόρια, κρύσταλλα) της γης στον ίδιο χώρο και χρόνο.

Θέματα - τομείς

* Το περιβάλλον της επιφάνειας της γης.

* Χημική σύσταση του φλοιού της γης και της υδρόσφαιρας. *Διεργασίες προσθήκης - αφαίρεσης και χρόνοι παραμονής χημικών στοιχείων στο θαλασσινό νερό.

* Αλληλεπίδραση ατμόσφαιρας-ωκεανών.

* Απελευθέρωση χημικών στοιχείων στο περιβάλλον.

* Γεωχημεία της αποσάθρωσης.

* Ανθρωπογενής ρύπανση και βαρέα μέταλλα.

* Δείκτες γεωσυσσώρευσης.

* Γεωχημική διασπορά των στοιχείων στο περιβάλλον.

* Απόθεση - ιζηματογένεση - διαγένεση.

* Τα ιζήματα ως τελικός αποδέκτης των ρύπων.

* Τρόποι ενσωμάτωσης των ιχνοστοιχείων στα ιζήματα. *Γεωχημικές ανωμαλίες.

* Σχέση εδάφους - βιολογικών συστημάτων.

* Βιογεωχημικές διεργασίες.

* Γεωχημικοί κύκλοι στοιχείων.

* Περιβαλλοντική γεωχημεία και άνθρωπος.

* Ασθένειες και γεωχημικό περιβάλλον.

* Ραδιενέργεια περιβάλλοντος.

* Φυσικές πηγές ραδιενέργειας.

* Πυρηνικά ατυχήματα.

Χημεία

Από τη ελληνική Βικιπαίδεια http://el.wikipedia.org . Όλα τα κείμενα είναι διαθέσιμα υπό την GNU Free Documentation License